แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์กับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015