การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับการจัดการเรียนรู้