การวิจัยพัฒนาการตรวจภูมิคุ้มกันหลังการติดเชื้ออาร์อาร์เอสและพีอีดี โดยวิธีอิไลซ่า (ELISA)

  • บริษัท ฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่เข้าร่วมโครงการ

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี

  • inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี