โครงการแขนกลเพื่อการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์มาจัดเรียงบนพาเลต