การแปรรูปกวาวเครือขาวแผ่นแห้งเกรดเภสัชกรรมเพื่อการส่งออกต่างประเทศ

  • สถานที่ผลิตยาสมุนไพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำเเพงเเสน

  • โครงการเดี่ยว

  • 2555 (2555-2559)

  • exธนโชติ ธรรมชาติ

  • exธนโชติ ธรรมชาติ,exสิทธิพงศ์ สรเดช,inนายสมโภชน์ ทับเจริญ,inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี