การสำรวจความต้องการการรับบริการทางวิชาการของชุมชนและสังคมในเขตจังหวัดตราด

  • ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2557 (2556-2557)

  • inนายเสถียร แสงแถวทิม

  • inนายเสถียร แสงแถวทิม

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์