ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน

Publish Year National Conference 1
2014 exสุดารัตน์ ปิยะประพันธ์พงษ์, inดร.ศุภชาต เอี่ยมรัตนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายงานวิจัยสาขาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตรกรรมครั้งที่ 6 (ThaiTIMA The 6th Annual Conference on Technology and Innovation Management), 5 - 6 มิถุนายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย