โครงการศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้คุณภาพ การแบ่งช้ันคุณภาพ และการกำหนดรหัสขนาดของมะนาว