โครงสร้างประชากรปลาซึ่งเป็นผลจากการใช้พื้นที่ชายฝั่ง ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

Publish Year International Conference 2
2016 inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutanun Kiat-amornwet, "Land use impacts on mangrove fish assemblages: Implications for conservation of coastal resources in the Inner Gulf of Thailand", EMECS11 – Sea Coasts XXVI Joint Conference, 22 - 27 สิงหาคม 2016, สหพันธรัฐรัสเซีย
2014 exSutanun Kiat-Amonwet, exNawaporn Chakthong, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mangrove fishes of Ban Laem coastal area, inner Gulf of Thailand: Implications for conservation and sustainable use of coastal resources", CASA 2014, 16 - 18 มีนาคม 2014, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 6
2022 exวรางคณา มะลิพุ่ม, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แพลงก์ตอนและองค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะของปลามงโกรย จากประมงชายฝั่งบ้านบางบ่อ จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การซ้อนทับของอาหารในปลาจวดสองชนิด Aspericorvina jubata (Bleeker, 1855) และ Dendrophysa russelli (Cuvier, 1830) บริเวณพื้นที่ชายฝั่งของอ่าวไทยตอนใน", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2020 exสุทิสา ทองคำ, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะของปลากระทุงเหวควาย Strongylura strongylura (van Hasselt, 1823) ในพื้นที่ป่าชายเลนปากแม่น้ำของอ่าวไทยตอนใน", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2018 exสุทิสา ทองคำ, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "องค์ประกอบชนิดอาหารในกระเพาะของปลากดหัวโม่ง Arius maculatus (Thunberg,1792)ในพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exสุทิสา ทองคำ, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาพฤติกรรมการกินอาหารของปลากระบอกดำ Chelon subviridis ในพื้นที่ป่าชายเลนชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมสวนสุนันทนวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2560, 22 - 23 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exสุตานันท์ เกียรติอมรเวช, exนวพร จักรทอง, inนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปลาในป่าชายเลนของพื้นที่ชายฝั่งบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 4, 10 - 12 มิถุนายน 2014, สงขลา ประเทศไทย