การพัฒนาระบบ Rice Watch เพื่อติดตามข้อมูล การตลาดและข้อมูลสนับสนุนการผลิตสำหรับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการตลาดข้าว ระยะที่2