การปรับปรุงพันธุ์สบู่ดำ (Jatropha curcas L.) แบบบูรณาการ

Publish Year National Conference 1
2014 exฐาปกรณ์ ใจสุวรรณ์, inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถนะการผสมของสบู่ดำ 6 accession", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 มีนาคม 2014, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย