การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุดบริเวณจุด Turnout ของรางรถไฟฟ้า ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร