การปรับปรุงการสังเคราะห์ไบโอดีเซลโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ์ในปฏิกรณ์แบบช่องจุลภาค

Publish Year International Journal 3
2018 exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Catalyst-coated microchannel reactor via chemical bath deposition for biodiesel application", Applied Surface Science, ปีที่ 456, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 615-625
2017 exณัฐ ชื่อลือชา, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Biodiesel synthesis using heterogeneous catalyst in a packed-microchannel", Energy Conversion and Management, ปีที่ 141, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2017, หน้า 145-154
2017 exณัฐ ชื่อลือชา, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Enhancement of biodiesel synthesis using co-solvent in a packed-microchannel", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 51, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2017, หน้า 162-171
Publish Year International Conference 1
2018 exNattee Akkarawatkhoosith, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, "Enhancement of continuous supercritical biodiesel production: influence of co-solvent types", 5th International Conference on Power and Energy Systems Engineering, CPESE 2018, 19 - 21 กันยายน 2018, Nagoya ญี่ปุ่น