ความสามารถของสารประกอบออกไซด์ ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย : กรณีศึกษา เชื้อ อีโคไล

  • เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

  • inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

  • โครงการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Publish Year International Conference 1
2013 exกัลยากร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Antibacterial Effects of Oxide Compound: The Case Study of Agrilcultural Waste Material", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย