กลไกการเสริมสร้างความแข็งแรงของอีพ็อกซีเรซินด้วยนาโนซิลิกา: อิทธิพลของความหนาแน่นของการเชื่อมต่อสายพอลิเมอร์