ความคิดเห็นของการเลือกสื่อเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตปริญญาตรีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 1
2013 inนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, inดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของการเลือกสื่อเครือข่ายสังคมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ร่วมกันของนิสิตปริญญาตรีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", กำหนดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย