ปัญหาไม่เป็นเชิงเส้น ของระบบอนุภาค วิเคราห์สภาพตอนเกิดแรกๆ และนานๆ ไปจนเข้าสู่สภภาวะสมดุล