การศึกษาองค์ประกอบและการแพร่กระจายของหอยฝาเดียวที่เป็นแพลงก์ตอนบริเวณอ่าวไทย