คุณสมบัติของพหุนามที่มีสัมประสิทธิ์เป็นจำนวนจริงไม่ลบบนฟิลด์อันดับ