โครงการวิจัยทักษะกระบวนการคิดของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ศึกษาศาสตร์