การศึกษาความหลายทางพันธุกรรมของพืชวงศ์ขิงในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนโดยใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับพันธุศาสตร์เซลล์