การวิเคราะห์เชื้อ Burkholderia pseudomallei จากสัตว์และสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธี MLST