โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชมคมอาเซียน โครงการย่อยที่ 1 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับสากลแก่ประเทศสมาชิกอาเซียน