โครงการข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล