โครงการวิจัยศึกษาจุลินทรีย์ในพื้นที่ดินพรุ จังหวัดนราธิวาส/ โครงการวิจัยความหลากหลายและโครงสร้างประชากรของจุลินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส