ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการความรู้ของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Factors Affecting Knowledge Management ofState Academic Libraries in Thailand to Preparefor the ASEAN Community", 3rd International Conference on Business, Economics, Management and Behavioral Sciences, 29 เมษายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์