วิเคราะห์เสียงพยัญชนะ "ร" ในภาษาไทยเชิงกลสัทศาสตร์