การพัฒนาและประยุกต์วิธีการมาตรฐานสำหรับประเมินคุณภาพน้ำทางชีวภาพแบบเร็วด้วยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในลำธารต้นน้ำภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 9
2016 exChainthong, Damrong, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Description of two final stadium Onychogomphus larvae from Thailand (Odonata: Gomphidae)", ZOOTAXA, ปีที่ 4066, ฉบับที่ 5, มกราคม 2016, หน้า 561-570
2016 exMartynov, A.V., exPalatov, D.M., inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "A new species of Dudgeodes Sartori, 2008 (Ephemeroptera: Teloganodidae) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4121, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2016, หน้า 545-554
2016 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Phoretic associations between Nanocladius asiaticus (Diptera, Chironomidae) and its hosts Gestroiella (Heteroptera, Naucoridae) and Euphaea masoni (Odonata, Euphaeidae) in streams in Western Thailand", Annales de Limnologie, ปีที่ 52, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 163-169
2016 exSaetung, T., inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Description of the final instar larva of Pseudagrion pruinosum (Burmeister, 1839) (Odonata: Coenagrionidae) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4175, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2016, หน้า 292-300
2016 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSartori, M, "Sangpradubina, an astonishing new mayfly genus from Thailand (Ephemeroptera: Leptophlebiidae: Atalophlebiinae)", ZOOTAXA, ปีที่ 4169, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 587-599
2015 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSartori, Michel, "A new species of Compsoneuriella Ulmer, 1939 (Ephemeroptera: Heptageniidae) from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 3936, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 123-130
2015 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSartori, Michel, "The nymph of Gilliesia Peters & Edmunds, 1970 (Ephemeroptera: Leptophlebiidae), with description of a new species from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 3981, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, หน้า 253-263
2014 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exดำรง เชียรทอง, "Description of the last stadium larva and female of Microgomphus thailandica Asahina, 1981 (Odonata: Gomphidae)", Zootaxa, ปีที่ 3811, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2014, หน้า 271-279
2014 exFrank David, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Colonisation of leaf litter by lotic macroinvertebrates in a headwater stream of the Phachi River (western Thailand)", Fundamental and Applied Limnology, ปีที่ 184, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 109-124
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Ephemeroptera and Plecoptera nymphs in the headwater streams of western and eastern Thailand", 2015 Joint Meeting of the XIV International Conference on Ephemeroptera and XVIII International Symposia on Plecoptera, 30 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2015, Aberdeen สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ