การจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพืชศาสตร์

  • สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

  • inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ

  • โครงการวิจัยสาขาเกษตรศาสตร์