โครงการสำรวจพิกัดตำแหน่งประตูระบายอากาศ Air Release Valve (AV)จุด Test Post วัดระบบป้องกันการผุกร่อน Cathodic Protection (CP) ประตูน้ำในระบบ DMA และตำแหน่งหัวดับเพลิง