การคำนวณเชิงวิวัฒน์แบบบีบอัด

Publish Year International Conference 4
2014 inดร.อรวรรณ วัชนุภาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา, "Arithmetic Coding Differential Evolution with Tabu Search", 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014
2013 exลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ระเบียบวิธีไฟไนต์ดิฟเฟอร์เรนซ์สำหรับการแก้สมการการแพร่ 2 มิติ ด้วย CUDA", International Conference on e-Business (INCEB), 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2013
2012 inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, exPrabhas Chongstitvatana, "Mutation in Compressed Encoding in Estimation of Distribution Algorithm", International Conference on Genetic and Evolutionary Computation, 25 - 28 สิงหาคม 2012, มาเลเซีย
2012 inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "LZW Differential Evolution for Binary Encoding", Advanced Topics in Artificial Intelligence , 22 - 23 ตุลาคม 2012
Publish Year National Conference 1
2010 exพงศกร แตงทรัพย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมที่เข้ารหัสด้วยอัลกอริทึม LZW ด้วยทฤษฎีเค้าร่าง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย