การประเมินการใช้พลังงานและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการผลิตปูนซีเมนต์โดยใช้เทคนิคการประเมินวัฏจักชีวิต

Publish Year International Conference 1
2013 exParinya Khongprom, exSoraya Tanikkul, exApinya Chaichalermphop, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exUnchalee Suwanmanee, "Carbon Footprint Analysis of Department of Chemical Engineering at Srinakharinwirot University Ongkharak", The 3rd TIChE International Conference 2013, "Step into a New Era of Renewable Energy Management and Sustainable Environment", 17 - 18 ตุลาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย