การศึกษาผลการจัดการความรู้ด้านวิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้คุรุสภาด้วยคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้แบบอีเลิร์นนิง

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Knowledge Management on Teaching Profession According to Khurusapha* Content Standards Using the Knowledgebase of Electronic Medias Enhancing E-Learning", AROOC 2012 : The 4th Asia Regional Open Courseware and Open Education Conference 2012 : "Open Education En Route to Conceptual Society", 21 - 22 มกราคม 2013, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย