การประเมินความเป็นพิษที่มีผลต่อเซลล์ และศักยภาพการเป็นสารต้านการก่อกลายพันธุ์จากสารสกัดลูกใต้ใบโดยทดสอบกับหอมแขก (Allium cepa.)