โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมโลหการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า อุตสาหกรรมซิลิกอน และอุตสาหกรรมโลหะมีค่า