โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยTottori ภายใต้ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรเชื้อรา/ เห็ด ในสภาพความกลมกลืนกับธรรมชาติ แผนงานวิจัยย่อย ชื่อ ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาบางประการของกลุ่มพืชกินซาก