การพัฒนาระบบตรวจกระดาษข้อสอบปรนัยและแบบสอบถามอัตโนมัติ