โครงการจัดทำพิกัดตำแหน่งประตูน้ำและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยดาวเทียม GPS