การพัฒนาวัคซีนในการป้องกันเชื้อ Flavobacterium columnare และการตอบสนองยีนที่เกี่ยวของกับภูมิคุ้มกันในปลานิล (Oreochromis niloticus)

Publish Year International Journal 1
2016 exนางสาวฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "Molecular characterization, functional analysis, and defense mechanisms of two CC chemokines in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) in response to severely pathogenic bacteria", DEVELOPMENTAL AND COMPARATIVE IMMUNOLOGY, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2016, หน้า 207-228
Publish Year International Conference 1
2013 exนางสาวฉัตรสิรินทร์ นาคหฤทัย, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "MOLECULAR CHARACTERIZATION AND EFFECT OF BACTERIAL INFECTION ON INTERLEUKIN-8 GENES IN NILE TILAPIA (Oreochromis niloticus)", 3rd International Fisheries Symposium, 29 พฤศจิกายน 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 exฉัตรศิรินทร์ นาคหฤทัย, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างทางอณูวิทยาของ Complementary DNA และการแสดงออกของยีน CC Chemokine ในปลานิล (Oreochromis niloticus)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย