การศึกษาผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์ของนโยบายเกลือเสริมไอโอดีน