ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน : การวิเคราะห์ในระยะสั้นระยะยาว

Publish Year National Conference 1
2012 inดร.สุภาณี หาญพัฒนะนุสรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยน:การวิเคราะห์ในระยะสั้นและระยะยาว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย