การประเมินอายุการใช้งานของสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด Plank Gieder โดยกรรมวิธีทาง Structural Reliability Analysis