ไบโอชาร์ : เทคโนโลยีขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานสีเขียว ระยะที่ 1 (ต่อเนื่อง)