การประมินความเสี่ยงสภาวะแวดล้อมของโลหะหนักในตะกอนดินและแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่าในลำธารที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองแร่