โครงการใหญ่ "ภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง" โครงการวิจัยย่อย จัดทำหนังสือ "เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า ประกายไฟแห่งปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"