การวิจัยสถาบันเพื่อปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :(1) คุณลักษณะบัณฑิตรัฐศาสตร์ที่พึงประสงค์ของหน่วยงาน (2)ความพึงพอใจของหน่วยงานที่มีต่อบัณฑิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3)ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์