การศึกษาผลกระทบของ Temephos และ Pyrethroid ที่มีต่อยุงยักษ์ Toxorhynchites splendens

Publish Year International Conference 1
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกฤษวรรณ พลจัตุรัส, exนางสาวปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ, exนางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ, exนางสาวนวลนภา เหมเนียม, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, "Larval Bioassay of Aedes aegypti predator (Toxorhynchites splendens) Laboratory Colony to Temephos and Ethanol", Second International Symposium of BioPesticides and Ecotoxicological Network (2nd IS-BioPEN), 24 - 25 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.วราภรณ์ จันทรจำนงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปาริชาติ ผดุงกิจ, exนางสาวนวลนภา เหมเนียม, exนางสาวกฤษวรรณ พลจัตุรัส, exนางสาวปริญญาวรรณ จันทร์อรุณ, exดร.สังสิทธิ์ สังวรโยธิน, "KNOCKDOWN AND RECOVERY OF ADULT GIANT MOSQUITOES,Toxorhynchites splendens, EXPOSED TO FOUR PYRETHROID INSECTICIDESUSING FOR DENGUE VECTOR CONTROL", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38, 17 - 19 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย