สายพันธุ์แบคทีเรียทนโลหะสูงจากดินและน้ำ อ.แม่สอด จ.ตาก