ความหลากหลายและความทนต่อแคดเมียมและสังกะสีของแบคฺทีเรียในดินปนเปื้อนโลหะ