โครงการพัฒนานักวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์เซียร์ก้า

Publish Year International Journal 2
2006 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVincentius Siregar, "Assessment of Coastal Land Use Changes in Banten Bay, Indonesia using Different Change Detection Methods", Biotropia, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 122-131
2005 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Coastal Landuse Change Detection Using Remote Sensing Technique: Case Study in Banten Bay, West Java Island, Indonesia", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 39, มกราคม - มีนาคม 2005, หน้า 159-164
Publish Year International Conference 1
2007 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geospatial Technique for Determining Biodiversity and Nursery Sites of Freshwater Ornamental Fishes in Thailand", Philippines Society for the Study of Nature, INC (PSSN), 2 - 4 พฤษภาคม 2007, Palawan สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Remote Sensing Technique for Enhancing Water Bodies in Ranong Coastal Zone", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ ประจำปี 2552, 16 - 18 ธันวาคม 2009, เมืองทองธานี นนทบุรี ประเทศไทย